Lady Kuan Jin: Navěky v míru - Natalie Glasson

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

                                                                                                                                      

poselství přijala Natalie Glasson, dne 10.6.2013

Zdravím vás, milovaní, jsem Lady Kuan Jin; přicházím a přináším vibraci svého míru, abyste přijali vše, co mír přináší. A právě o míru bych dnes s vámi ráda mluvila, aby jeho vibrace a pochopení, co mír je, ve vašem bytí vzrostlo. Mír přináší energii, nadšení, léčení a inspiraci. Když přijmete mír, umožňujete Stvořitelovu proudu, aby protékal vaším bytím, srdcem a duší. Mír nese vibraci pravdy, jasnosti a jednoty, aby ji všichni mohli zažít. Mír není pouze ticho či klid, ale je to mocná kvalita Stvořitele, která rozvíjí vaši vnitřní vyváženost, harmonii a sílu. Mír je spokojenost Stvořitele a se Stvořitelem, není třeba hledat moudrost nebo toužit, protože chápete, že jste celiství a nesete si vše, čím je Stvořitel, ve svém bytí. Mír povstává s hlubší důvěrou ve Stvořitele, v podporu a vše, co Stvořitel poskytuje. Mír se rozvíjí v přítomnosti lásky pulzující celým vaším bytím, vyvěrá z každé buňky vašeho těla. Mír není jen zkušenost, ale život pocházející ze zdroje vašeho bytí, a proto je mocným zastupitelem vaší pravdy. Když si s sebou nesete mír kdekoli jste, cokoli děláte, nemusíte již vycházet z aspektů osobnosti, z posuzování, strachu či pochybností, ale vytváříte zejména ve svém nitru prostor, který umožňuje štěstí a blaženost, která vás naplňuje a vyzařuje. V přítomnosti pravdy a hlubokého míru vyvěrajícího z vašeho bytí, z vaší duše, jste si vědomi, že se vylaďujete na vibrace Stvořitele a propojujete se s celým svým bytím na vše, čím je Stvořitel. Vibrace vašeho těla, energetických těl i reality se stanou pokojnými, jsoucími ve skutečné blaženosti a harmonii se Stvořitelem, umožníte si prožívat vše s lehkostí a setkat se s dokonalostí Boha.

Mír nechci propagovat jako vnější energii či prožitek, ale jako vnitřní realitu, aby vnesla harmonii na Zemi a do situace, kterou si lidstvo vytvořilo skrze opomíjení svého božského já a manifestace. Mír vám umožňuje kvitovat božskou podstatu ve svém bytí, v každém člověku na Zemi a ve veškeré živé hmotě či duši. Jestliže toto potvrzení přijme velká většina, může to rozplést všechny situace plné bolesti, chaosu, nevyváženosti a ublížení, které lidstvo způsobilo a způsobuje sobě navzájem i Zemi. Protože fyzická realita je pro vás tak pevná a reálná, zdálo by se, že abyste vyléčili sebe, vyléčit své činy a činy lidstva jakožto celku, museli byste řešit problémy ve fyzické realitě. To samozřejmě může přinést více míru a harmonie do jakékoli situace, ale její účastníci přesto nemusí být spokojení či naplnění, často věří, že si zaslouží víc, možná jako kompenzaci nebo k vyléčení své vnitřní bolesti.

Často se stává, že činy ve vaší fyzické realitě ne vždy přinesou naplnění a spokojenost, jak je třeba. Když je čin či děj jakéhokoli druhu iniciován z nitra vašeho bytí, z vaší duše a pravdy, pak je převeden do situace a ke zúčastněným a je naplněn takovou péčí a pravdou, že neustále naplňuje každého z těchto lidí či duší. Každý člověk rozpozná v té energii Stvořitelovu pravdu a díky této pravdě se situace zharmonizuje Stvořitelovou vibrací, uvedena do naprosté harmonie a dokonalosti. Když vstoupí vibrace Stvořitele, vše se vhodným způsobem vylaďuje, dokonce i když je přítomen strach. Kdyby si každý člověk umožnil zpřístupnit mír, kterým je Stvořitel v jeho bytí, dovolil míru vzejít v každém činu, který udělají a v každé myšlence, kterou si pomyslí, pak by se mír ihned projevil po celém světe, dokonce i v situacích, které se jeví tak propletené strachem a bolestí. Mír by se projevil navenek ve fyzické realitě Země, protože by spustil hluboké uvědomění si Stvořitele a rezonanci s ním. Vše, čeho se držíte a již to více nepotřebujete, nevyhnutelně odpadne a zůstane jen to, co je pravda, blaženost, láska a Stvořitel.

Mír je často spojován s myslí, protože jste žádáni a povzbuzováni, abyste si vytvořili klidnou mysl prostou neproduktivních či ustrašených myšlenek, ale mír může a také se rozvíjí na hlubší úrovni v celém vašem bytí. Mír, jak jsem již uvedla, se zažehuje v duši a v pravdě a odtud proudí, je ceněn jako síla a zdroj ochrany a také umožňuje hlubší jednotu se Stvořitelem. Mír a všechny jeho nádherné kvality mohou být emocionálním stavem, který setrvává jako vyjádření vašeho bytí v každé situaci, což znamená, že vaše emoce jsou vyvýšené spíše než by létaly z extrému do extrému. Můžete emocionálně zažívat smutek či štěstí, ale v přítomnosti míru nejste napojeni či nedržíte se této emoce, prožíváte její téměř nejnižší míru a ve chvíli, kdy ji rozpoznáte, odpluje. I když prožíváte nějakou emoci, mír je vždy přítomen jako podpora, moc a síla.

Mír může být přítomen i ve fyzickém těle, kde vytváří dokonalé zdraví a vitalitu. Dokážete-li si představit mír existující v každé buňce vašeho bytí, veškeré podráždění na energetické úrovni, které se tu ukotvuje a projevuje na fyzickém těle a způsobuje nedokonalost, zmizí. Tělo bude spokojené, bude prožívat zdraví a hojnost Stvořitele, zcela a naprosto v harmonii, dobré náladě a zdraví. Časté stížnosti fyzického těla jsou jako nespokojenost pramenící někdy z energetických těl či mysli; když je mír přítomen a přináší vibraci pravdy, pak se vše sladí se Stvořitelem, nastane spokojenost, zdraví a dokonalost Stvořitele.

Mír může být přítomen ve vašem vědomí, v duchovním těle a může sloužit jako základ pro podporu inspirace, pravdy, moudrosti a uvědomění. Když dovolíte vibraci míru vycházející z vaší duše, aby žila ve vašem duchovním bytí i těle, jste schopni prožít hlubokou spokojenost s vaší duchovní cestou na Zemi. I když nerozumíte své duchovní cestě ani nechápete další krok, který napomůže vašemu osvícení, je-li přítomen mír, tak dokážete být spokojeni se svými prožitky a být v přítomném okamžiku, spokojeni se vším, co jste objevili a v míru s myšlenkou, že vše z vás začne proudit v božském načasování. Mír a spokojenost s vaší duchovní cestou je mocný nástroj, který třímáte, protože vám umožňuje podívat se dovnitř místo naléhavého hledání mimo sebe. Máte-li mír ve svém duchovním bytí, máte také schopnost hlouběji se uvolnit a dostat se ke své pravdě a vnitřnímu vedení. Mír vás povzbuzuje k poznání, že jste-li v pravdě, není třeba nic hledat, vše je již přítomno, což může vašemu bytí přinést hlubší léčení do vašeho celého bytí. Hlad, naléhavost, toužení po vzestupu může také odeznít a umožní vám prožít radosti vzestupu s lehkostí a dokonalostí v božském načasování. Někdy může hlad po vzestupu vytvořit blok nebo omezit váš vzestup, jak se snažíte přinutit a postrčit sami sebe k prožitku, který bude zažit v božském načasování.

Vibrace míru je obrovsky důležitá ve všech aspektech vašeho bytí, obzvláště když proudí z duše; má mocnou schopnost uvést vše do vyrovnanosti a harmonie. Ráda bych se s vámi podělila o invokaci, která vám pomůže zažít mír vaší duše.

"Lady Kuan Jin, volám tě, abys podpořila, ozářila a vyživila celé mé bytí a existenci, jako zdroj světla v tomto fyzickém těle na Zemi. Žádám tě, aby ses sjednotila s mým srdcem a duší tak, abychom mohli sdílet lásku a pravdu, kterou je Stvořitel. Prosím, pomoz mi z nitra mé duše zaktivovat vibrace a esenci míru; já nyní své duši umožňuji vyzařovat čistou vibraci světla míru do každého aspektu mého bytí. Nechť mír vnese harmonii, pravdu, léčení, osvícení, vyrovnanost, ať ve mě povzbudí prožitky a zaměření se na Stvořitele v celém mém bytí, na všech úrovních a ve všech tělech mého bytí.
Nyní zažívám vibraci míru vycházející z mé duše a vyzařující do mého fyzického těla, éterického těla, emocionálního těla, mentálního těla, duchovního těla, celého bytí a mé existence na Zemi.
Já jsem mír, já jsem v míru a zažívám mír jako hluboké léčení a probuzení celého mého bytí."

Ponechte si nějaký čas a umožněte esenci míru z vaší duše a vašeho srdce protékat do celého vašeho bytí a splývat s ním.
Vždy v míru
Lady Kuan Jin
© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Zobraziť galériu?: 
Nie