Kuan Jin – Sklízení odměn Vzestupu

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

 

 

Poselství od Paní Kuan Jin- přijala Natalie Glasson 18/02/13

S láskou propouštím své energie skrze závoje iluzí, abych jimi obklopila a omyla celé vaše bytí. Tím, že mé energie plují k vám a tím, že vy je přijímáte, společně pomáháme rozpouštění závojů iluzí, které jsou stále posilovány a drží se ve vaší fyzické realitě. Je to láska, kterou chci podpořit váš vzestup, vést vás a pomáhat vám jakýmkoli způsobem, který mi dovolíte; konec konců jste to vy, kdo má zodpovědnost za svůj duchovní vzestup na Zemi. Postupu svého vzestupu napomáháte schopnostmi přijímat, umožňovat, rozpoznávat, uznávat a stávat se.

Nechť do vašeho energetického systému a těla proudí energie míru, harmonie, pravdy a upřímnosti, když vám v lásce otevírám své srdce. Já, Paní Kuan Jin, bych ráda soustředila svůj hovor s vámi na sklízení odměn vzestupu. Díky procesu vašeho vzestupu docházíte k pochopení, že jít cestou k osvícení vám přináší velmi hluboký zážitek radosti, štěstí a blaženosti. Je pravda, že čím více si dovolíte opouštět ty pohledy na skutečnost a materiální záležitosti, které vám již neslouží, tím jednodušší je nalézt energii blaženosti ve svém bytí. Toto je disciplína odpoutání se od připoutané reality, kde jsou blaženost a štěstí vytvářeny vně, k realitě, která je prostá všech připoutání, kde radost vychází z vašeho nitra, jako existence spíše než momentální zážitek. V tomto přítomném okamžiku všichni zažíváte tento posun a to už po nějaký čas. Tento proces bude pokračovat, neboť je to postupný proces uvědomování si. Začínáte si uvědomovat se stále intenzivnější jistotou, že mnohé z vašich zkušeností jsou vlastně klamnými výtvory, když jste napojeni na vnější svět a odpojeni od energie a světa ve vás. Jsou to výtvory, které vám slouží v určitých stádiích vašeho růstu, ale když nějaká zkušenost způsobí chvilkové povznesení, pak je to v mnoha ohledech klam, je to tvoření z vnějšku. Když z nitra vystoupí radost či blaženost a naplní celé vaše bytí a zůstane s vámi jakožto aspekt vašeho bytí (dokonce i když je původně zaktivován něčím zvnějšku, ale je opravdově procítěn uvnitř), pak je to skutečný prožitek blaženosti, štěstí a radosti. Jiný způsob jak to vysvětlit je, že když dojde ke skutečnému vyjádření z nitra vašeho bytí, jste soustředěni na prožívání energie sebevyjádření. Když přijde vyjádření ze zkušenosti ve vaší fyzické realitě a vaším záměrem je tento prožitek, pak to není skutečné uvědomění či krok směrem ke vzestupu. Každý okamžik, kdy jste povzneseni je pozitivní, protože zvyšuje vaše vibrace, ale je zásadní, abyste vnesli harmonii do sebevyjadřování, které se rozvíjí z nitra, takže budete vytvářet základ, ze kterého vzejde hlubší uvědomění a osvícení.

Mnozí věří, že není odměn, které by se daly sklidit ze vzestupu a že to je jednoduše jen proces, kdy se člověk cítí přitahován ke zkušenosti, aby ji rozvinul a hlouběji pochopil univerzum a realitu. Možná se chcete zeptat, jaký je váš hlavní cíl za snahou o vzestup? Je to touha nebo chtění? Možná byste se také rádi sami sebe zeptali, zda je vám dovoleno očekávat či přijmout odměnu za vzestup? To jsou silné otázky, že když budou zodpovězeny pravdivě, pomohou vám při posunu v procesu vzestupu a růstu a umožní, aby se uvnitř zformovalo silné jádro. Často se stává, že dokonce i ti na cestě vzestupu nemají jasno v důvodech, které si vybrali pro takovou cestu. Je-li vaším důvodem fyzická zkušenost, pak není třeba napojovat se do nitra pro nějaké hlubší pochopení či čistý důvod. Když pochopíte důvod, následujete svou duchovní cestu, posilujete své vnitřní jádro, dokonce i tím, když si dovolíte, aby se vám váš důvod vyjasnil.
Jsou-li vaše důvody takové, abyste se cítili více milováni, abyste se mohli vyléčit, změnit svou realitu a tak dále, pak vám tyto důvody nebudou sloužit po celou dobu vašeho vzestupu. Je třeba si uvědomit, že mnohé z těchto důvodů, které si vytvoříte, jsou vlastně příležitosti a lekce, které vás povzbuzují k růstu. Je důležité nebrat tyto důvody na lehkou váhu, protože vám ukazují vás samé v přítomném okamžiku, ale naopak jim dovolit, aby se staly nástroji, které vám pomohou v hlubším sebepoznání. Možná toužíte zažívat více lásky, více pravdy, pochopení a přijetí; často toto hledáme u druhých lidí, ale pokud si zvolíme, že tyto touhy pustíme a jednoduše uznáme, že vše, co hledáme, máme v sobě, pak tvoříme skutečné uvědomění, spojujeme se hlouběji s pravdou, která je za iluzemi. Když říkáme, že vše, co hledáte, máte uvnitř, říkáme, že už nemusíte hledat; je to hledání něčeho, co vás rozptyluje od uvědomění, že vy jste tím, co hledáte. Například jestliže hledáte více lásky či respektu pro sebe, možná nikdy nenajdete bytost či zkušenost, která vám umožní procítit nebo zažít, co hledáte. Jestliže zanecháte hledání, ale stále si podržíte záměr s vědomím, že již jste tím, co jste původně hledali, najdete v sobě více lásky a respektu k sobě sama, který pak přitáhne více lidí a situací, které vám toto zrcadlí.

Nyní uvidíte, že jsou odměny, které můžete sklidit. Mnozí možná věří, největší odměnou je dovršení vzestupu, ale jsou to mnohá uvědomění a hlediska pravdy, která objevujete ve svém bytí a která jsou vaší skutečnou odměnou a vše pohromadě tvoří ten nejkrásnější a trvalý stav vědomí, lásky a povznesení.

Je na místě uznávat vzestup jako proces odměňování? Já cítím, že je to v pořádku, máte-li správný úhel pohledu. Jsou zde stále tací, kteří si, jakožto pracovníci světla na Zemi, drží vědomí chudoby. Ti, kteří se této zkušenosti nedostatku drží, neuznávají zcela ty nádherné vhledy a probouzení, které v jejich bytí probíhá. Je třeba si uvědomit, že vzestup může být prožívání krásy a hojnosti, protože vy si takovou hojnost zasloužíte. Znovu připomínám – není třeba hledat hojnost, jednoduše si podržte záměr mít vždy hojnost všeho, co potřebujete, s vědomím, že vytváření hojnosti vychází z vašeho bytí a pak se manifestuje ve vnějším světě. Kdybyste dokázali dosáhnout manifestace hojnosti, viděli byste, že každý krok je odměnou? Dokonce i zkušenost nedostatku je odměnou, protože vás to pohání a nabádá, abyste odhalili a manifestovali nějakou alternativu a úhel pohledu z nitra svého bytí.

Odměna může být často popisována jako výplata či cena, kterou dostanete, když jste něčeho dosáhli. Nemáte třeba pocit, že za svou cestu vzestupu a růst, kterým procházíte, byste neměli být odměněni? V této otázce najdete mnohá nová uvědomění a staré sklony k nedostatku a omezování, které je třeba odkrýt. Nepotřebujete být odměňováni či očekávat odměnu od Stvořitele za své dobré skutky či pochopení, kterého dosáhnete. Když odstraníte slupku iluzí, obzvláště ve svém pohledu na věc, pak se vy začnete stávat svou odměnou. Vaší odměnou bude vždy hlubší propojení se sebou sama a se Stvořitelem, což není dáno Stvořitelem, ale přirozeně se to manifestuje ne na váš pokyn, ale jednoduše jako výsledek toho, že jste se zaměřili na svou duchovní cestu.

Je také důležité si uvědomit, že na své duchovní cestě stále něčeho dosahujete. Věříte tomu doopravdy?
Chápu, že vzestup je občas opravdu velká výzva, dokonce i v současné době, kdy si zvykáte na nové energie, můžete ve své mysli, emocích i ve fyzickém těle a vaší realitě zažívat nepohodlí. Není mým záměrem, abyste očekávali odměnu za to, že jste prožili náročnou dobu, ale přála bych si, abyste pochopili, že vy jste již svou odměnou, vy jste svým vlastním dárkem, je jen třeba rozkrýt, čím vším jste. Rozkrýt sebe sama bude nějakou dobu trvat, ale až se na to zaměříte, svou odměnu poznáte. Pamatujte, že tyto odměny, které se dají označit jako radost, štěstí a blaženost, nejsou výsledkem vaší tvrdé práce a soustředění se na svou duchovní cestu, ale prostě jen projevem vás samých, vaší pravdy a všeho, co je ve vašem nitru.

Nyní je čas, abyste opustili názor, že Stvořitel vás odměňuje, a také svá očekávání odměny. Takové očekávání vám neslouží. Stvořitel vás bude podporovat a dodávat vám sílu a stále s vámi spolutvořit. Odměny, zázraky a dary, které dostáváte ve své realitě jsou jednoduše výsledkem toho, že jste umožnili své úchvatné podstatě, aby se plněji a s větší sebejistotou rozvinula. Když své podstatě a pravdě dovolíte, aby se rozvinuly a rozpustila se tak jakákoli víra v iluzi, pak vždycky sklízíte odměnu. Čím více si dovolíte chápat tu hojností oplývající energii, kterou v sobě máte, tím více se dokážete posunout za iluzi, kde se v každém okamžiku odměňujete z té nejčistší části vašeho bytí.
S mírem a láskou Paní Kuan Jin

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Autor článku: Natalie Glasson
 
Zobraziť galériu?: 
Nie